Sektörden Haberler

"Karayolları Arazisi" Kararı Bozuldu

19-09-2009 02:06 tarihinde gönderildi.

               Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Beşiktaş Ortaköy'deki "Karayolları arazisi"nin nazım imar planı değişikliğini oy birliğiyle iptal eden dairenin kararını bozdu. TMMOB Şehir Plancılar Odası, İstanbul, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy, 30 ada, 157 sayılı parsele ilişkin 27 Aralık 2006'da Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca (ÖYK) onaylanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliğinin iptaline ve yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.

               Davayla ilgili esas incelemesini tamamlayan Danıştay 6. Dairesi, nazım imar planı değişikliğini oy birliğiyle iptal etmişti. Daire'nin kararında, "Boğaziçi alanına ait özellikleri taşıması ve vadi yeşil alanlar bütünselliğinin coğrafi ve doğal yapı sürekliliğinin korunması gereken bir alanda, planda belirtilen nitelikte ve yoğunlukta yapılaşma koşulları öngörülmesinde şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına da uygunluk bulunmamaktadır" denilmişti.

               Davalı Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bu kararın bozulması istemiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu. Temyiz istemini görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, istemi kabul ederek, iptale ilişkin 6. Daire kararını bozdu.

               İstanbul Beşiktaş Ortaköy'de bulunan 30 ada, 157 parsel nolu 96 bin 505,33 metrekare yüzölçümlü taşınmazın satış yönetimiyle özelleştirilmesine ilişkin 7 Mart 2007 tarihinde yapılan ihale sonucunda, Zorlu Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım AŞ 800 milyon dolar bedelle en yüksek teklifi vermişti.

Kaynak: CNN Türk